Privatlivspolitik

Persondatapolitik

Som en vigtig og naturlig del af et individuelt – eller gruppebaseret terapiforløb indsamler, behandler og opbevarer Playpraxis persondata både ved påbegyndelse af hvert enkelt behandlingsforløb og undervejs i behandlingsforløbet. PlayPraxis følger den gældende lovgivning ved at gøre klienten opmærksom på, hvorfor deres persondata bliver indsamlet og hvordan de bliver behandlet. Ved ”klienten” forstås alle parter, som modtager terapi, såsom f.eks. begge forældre eller værger, barnet, som modtager terapi, evt. søskende og/el. øvrige netværk såsom f.eks. bedsteforældre.

Almindelige persondata og følsomme persondata

Persondata opdeles i almindelige persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og følsomme persondata, såsom fødselsdato, helbred, race, religion, seksuel orientering o.a. De almindelige persondata indsamles med henblik på praktiske og administrative procedurer, som f.eks. at identificere klienten blandt øvrige klienter, at kunne kontakte klienten, såfremt det er nødvendigt og på lovlig vis at kunne gennemføre betalingsprocedurer, såsom f.eks. fakturering mm.

Følsomme persondata er data om klienten selv, som klienten eller jeg vurderer er relevante for klientens udbytte af terapiforløbet hos Playpraxis og som klienten selv vælger at dele med mig. For at kunne hjælpe bedst muligt, er det nødvendigt og afgørende, at klienten giver mig lov til at få et indblik i så vidt muligt om klientens liv, herunder bl.a. klientens psykiske og fysiske tilstand og udvikling, familierelationer og relationer med det det faglige netværk som f.eks. pædagoger eller lærere. Disse oplysninger er essentielle for at yde den kvalificerede hjælp og støtte i forhold til de udfordringer/problemer, som klienten har opsøgt PlayPraxis for at få.

Samtykke til persondatabehandling

Ved starten på et behandlingsforløb hos Playpraxis bedes klienten give samtykke til at måtte indsamle, behandle og opbevare deres persondata. Her informeres om hvilke persondata, der er brug for og til hvilket formål. Playpraxis behandler kun persondata, som er relevant og Playpraxis Dramaterapi for børn, unge og forældre nødvendig for klientens forløb hos Playpraxis og for økonomisk afregningen heraf. Playpraxis bruger ikke flere data, end dem, der er brug for til formål for terapiforløbet. Ved behandling af klientens persondata hos Playpraxis undersøges endvidere, om det er muligt at minimere mængden af data om klienten og hvorvidt nogle af de anvendte datatyper, kan benyttes i anonymiseret form. Dette er muligt, såfremt det ikke indvirker negativt på Playpraxis’ lovmæssige forpligtelser eller på den behandling, som Playpraxis tilbyder. Når Playpraxis har behov for at behandle data om børn, indhentes samtykke fra en forælder eller værge. Playpraxis kontrollerer så vidt muligt, at samtykke gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Tavshedspligt

Jeg er som dramaterapeut underlagt reglerne om tavshedspligt ifølge forvaltningslovens § 27- 28, hvilket betyder, at alle persondata og indhold, som klienten bringer op under sessioner og samtaler ikke må videregives. Såfremt det er nødvendigt at udveksle persondata om klienten med andre, som f.eks. klientens pædagogfaglige netværk, klasselærer, pædagog eller praktiserende læge, må det som udgangspunkt kun ske efter aftale med klienten og klientens skriftlige samtykke. Ved en sådan indhentning/udveksling af persondata vil Playpraxis oplyse klienten om formålet med indhentningen/udvekslingen af disse persondata.

Såfremt der efter Playpraxis’ vurdering forekommer alvorlig risiko for alvorlig skade på klienten (en el begge forældre/værger, barnet selv eller andre, der er involveret i terapiforløbet), har Playpraxis underretningspligt for at forebygge skaden. Er der alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, er Playpraxis underlagt den særlige underretningspligt ifølge servicelovens § 153.

Persondata og betaling

Registrerede persondata til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for at efterleve regler for regnskab og revision. Klientens persondata sælges ikke videre og anvendes ikke til marketingsformål. Playpraxis sammenstiller heller ikke klientens persondata med data fra PLAYPRAXIS Dramaterapi for børn, unge og forældre andre aktører, f.eks. fra sociale medier og videregiver ikke persondata til organisationer eller tredjelande.

Hvis Playpraxis ønsker at anvende klientens persondata til et andet formål end det oprindelige, beder Playpraxis om klientens samtykke til det nye formål, før påbegyndt databehandling.

Klienten har pligt til at informere

Playpraxis om ændring af persondata Såfremt der forekommer relevante ændringer i klientens persondata under terapiforløbet hos Playpraxis, beder Playpraxis venligst om at informere om dette, med formålet at behandle klientens persondata, i henhold til terapiforløbets formål. Meddelelse om ændring af persondata anbefales at ske direkte ved en af klientens terapisessioner hos Playpraxis, da dette mindsker graden af overførsel af persondata via telefon, mail mm. og dermed minimerer risikoen for brud på datasikkerheden.

Journalføring

Playpraxis fører journal for alle sine klienter og opbevarer disse klientjournaler i mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, hvorefter journalen destrueres. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Playpraxis opbevarer klientjournaler og eventuelle øvrige persondata på sikker og forsvarlig vis.

Klientens rettigheder i forhold til journal og øvrige persondata

Klienten kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke persondata, der er registreret hos Playpraxis om klienten, deres anvendelsesformål og hvor længe, Playpraxis opbevarer dem. Klienten kan ikke slette oplysninger i sin klientjournal, men har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i sin klientjournal, såfremt dette ønskes, ved henvendelse til undertegnede – se kontaktinformationer på siden om Privatlivspolitik. PLAYPRAXIS Dramaterapi for børn, unge og forældre

Ret til indsigelse imod behandling af persondata

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod Playpraxis’ behandling af sine persondata. Såfremt klienten er utilfreds med Playpraxis’ behandling af persondata og ønsker at gøre indsigelse imod Playpraxis’ behandling af sine persondata, er det vigtigt at klienten oplyser Playpraxis om dette, så Playpraxis om muligt kan ændre det, klienten er utilfreds med. Derudover kan klager over Playpraxis’ behandling af klientens persondata indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Nærmere information om Datatilsynet fremgår på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Beskyttelse af klientens persondata

For at beskytte klientens persondata bedst muligt, vurderer Playpraxis løbende, hvor høj risikoen er for at Playpraxis’ persondatabehandling påvirker klientens grundrettigheder negativt. Playpraxis er især opmærksom på risikoen for, at klienten udsættes for tab af persondatafortrolighed eller ID-tyveri. Playpraxis stiller høje krav til informationssikkerhed ved brug af foranstaltninger som anonymisering og kryptering af persondata, der beskytter klientens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for tab af persondatafortroligheden, diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe for klienten, underretter Playpraxis klienten om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes sikkerhedsbruddet afgørende for klientens persondatasikkerhed, vil Playpraxis endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.